Административни услуги

Административни услуги

15.05.2022г.

Достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.

Заявление

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗДОИ ЗА 2021 Г.

Може да свалите документа от тук.

Вътрешните правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация в ДАЗД

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация.

Файл

Закон за достъп до обществена информация

Предоставяме Ви линк към Закона за достъп до обществена  информация:  https://lex.bg/laws/ldoc/2134929408  

 

Достъпът до обществена информация се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), след подаване и регистриране на заявление-образец чрез:

  • подаване на място, на адрес: София, ул. „Триадица“ №2, където ще получите образеца;
  • изпратено по пощата, на адрес: София 1051, ул. „Триадица” №2, до председателя на ДАЗД;
  • по електронен път, изпратено по електронната поща на еmail: sacp@sacp.government.bg

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

  • трите имена, наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • начин на предоставяне – лично в ДАЗД, по е-mail, по факс, по пощата;
  • адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

 

Информация за предоставяне на услуга

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

 

Образци

- Заявление за издаване на удостоверение за трудов стаж или осигурителен доход

Нормативни актове

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 е пътеводен и основополагащ документ. Неговите принципи са залегнали във всички основни политически документи, разработвани от българското правителство, в областта на закрилата на децата.

Можете да се запознаете със Стратегията на следния линк: https://rm.coe.int/168066cff8

Национална програма за закрила на детето 2018 г.

Всичко за програманта може да бъде прочетено от този документ.

Бюджет

 

 

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2023 г. 

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2023 г. 

Бюджет

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2022 г.

Бюджет

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2021 г

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2021 г.

Бюджет

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2020 г.

Бюджет на Държавната агенция за закрила на детето за 2020 г.

Бюджет

Доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за закрила на детето

Доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Държавната агенция за закрила на детето за 2021 година

Доклад

Доклад за удовлетвореността на потребителите от административно обслужване в Държавната агенция за закрила на детето за 2020 година.

Доклад