Аз и Законът за закрила на детето

Аз и Законът за закрила на детето

23.07.2018г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето.

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г. Той закон урежда правата на децата и младите хора до 18г. и как те да бъдат защитени.

Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

 1. Децата имат право да бъдат закриляни;
 2. Личността на всяко дете трябва да бъде зачитана и уважавана;
 3. Всяко дете има право да бъде отглеждано в семейна среда;
 4. Тези, които взимат решения по важни за детето въпроси, на първо място трябва да се ръководят от неговите интереси.

Като прочетеш този закон, ти ще знаеш какви са твоите права, към кого и как можеш да се обърнеш, за да получиш закрила.

Право на закрила

 • Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.
 • Срещу теб не се допуска проява на дискриминация заради твоята външност, раса, народност, пол, произход и образование.
 • Ти имаш право на собствен език, култура и религия.
 • Право на закрила срещу насилие
 • Не се допуска никое дете да бъде малтретирано, обиждано или пренебрегвано.
 • Не се допуска никое дете да бъде принуждавано да върши вредна за него работа.
 • Ако те принуждават да просиш, да проституираш, или си подложен на сексуално или друго насилие, можеш да поискаш закрила.
 • Ти имаш право на закрила срещу принудително въвличане в религиозни секти.

Правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието:

 • Никога не приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати;
 • Никога не тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са изпратени от близки или родителите ти;
 • Никога не влизай в колата на непознати;
 • Никога не казвай, че си сам в къщи;
 • Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се чувстваш сигурен, че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят;
 • Никога не преминавай сам през безлюдни места. Движи се в компания по осветени и оживени улици;
 • Ако се наложи да закъснееш, се обади в къщи, за да предупредиш. Трябва да знаеш телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш винаги да ги потърсиш при нужда;
 • Ако забележиш, че някой те следва, потърси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/;
 • Ако някой направи нещо против твоето желание или иска да те отвлече, викай силно “ПОМОЩ” или “НЕ ИСКАМ”;
 • Ако поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява сподели това с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище;
 • Всеки може да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш за това с приятели, потърси помощ;
 • Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни за теб, но не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.;
 • Никога не споделяй с непознати;
 • Кажи “НЕ”, ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е приятен. Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.

Право на изразяване

 • Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които засягат твоите интереси.
 • Твоето мнение трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с теб, вкъщи и в училище, от държавните власти и в съда.
 • Право на информиране и консултиране
 • Ти имаш право да бъдеш информиран и консултиран от Отделите за закрила на детето (по-долу ще бъде обяснено за тези отдели).
 • Ако е необходимо можеш да бъдеш консултиран и без знанието на родителите ти, ако това защитава по най-добър начин твоите интереси.
 • Защита на религиозни убеждения
 • До 14-годишна възраст твоето отношение към религията се определя от родителите ти, а от 14- до 18- годишна възраст – по съгласие между теб и твоите родители или тези, които се грижат за теб.
 • При възникване на противоречие между теб и твоите родители можеш да се обърнеш за съдействие към отделите за закрила на детето.
 • Право на изслушване в съда
 • Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.
 • Преди да бъдеш изслушан, трябва да получиш необходимата информация, която да ти помогне да формираш мнението си. Трябва да бъдеш консултиран за евентуалните последици от твоите желания, от даване на мнението ти, както и за решенията на съда.
 • Това се извършва в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник.
 • Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст.

Кой може да защити твоите права?

Твоите права трябва да бъдат зачитани!

Правителството носи отговорността да бъдат осигурени условията за спазване на твоите права. За това са създадени:

Органи за закрила на детето

 1. Държавна агенция за закрила на детето – в нея работят екипи от различни специалисти – психолози, педагози, лекари, юристи, които разработват програми за решаване проблемите на всички деца и които се грижат за защитата на твоите права.
 2. Отдели за закрила на детето – във всяка община има Дирекция “Социално подпомагане”, към която има Отдел за закрила на детето. В този отдел работят социални работници само върху проблемите на децата, съвместно с други специалисти.
 • Те могат да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение.
 • Могат да те информират за твоите права и задължения.
 • Могат да съдействат за подобряване на условията, в които живееш.
 • Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, могат да помогнат да го разрешите.
 • Могат да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години.

Как могат да бъдат защитени твоите права?

Отделите за закрила на детето могат да ти окажат помощ и съдействие:

 1. Могат да подпомагат и консултират твоето семейство.
 2. Могат да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда.
 3. Понякога, ако за теб е по-добре, може да живееш при роднини и близки, в семейство на приемни родители, да бъдеш осиновен или да живееш в дом, в който живеят и други деца.
 4. Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила в полицията за 24 часа.

В този закон е предвидена специална закрила в случаите когато:

 1. нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;
 2. някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение в семейството ти или извън него;
 3. има опасност за твоето физическо или психическо здраве;
 4. страдаш от някакво увреждане или болест.

 

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и постижения в науката, изкуството или спорта.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие от Отдела за закрила на детето.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

 • близки и роднини;
 • в приемно семейство;
 • в дом за деца.

Какво е приемно семейство?

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора отговарят на строго определени условия. Социалният работник следи за спазване на задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите истински родители, когато това е в твой интерес.

Къде другаде можеш да бъдеш настанен?

В случай, че не е възможно да живееш в семейна среда, можеш да бъдеш настанен в специализиран дом за деца.

Къде да потърся полицейска закрила?

Всяко дете може да получи спешна закрила в полицията когато:

 • Има опасност за живота и здравето му
 • Извършено е престъпление, на което детето е жертва или има опасност да бъде въвлечено в такова.
 • Детето се е изгубило или е безпомощно.
 • Детето е останало без надзор.

В такива спешни случаи полицията може да настани детето на безопасно място за 24 часа. При необходимост след този срок детето може да бъде върнато при родителите си или да бъде настанено в специален дом.

Според този закон всеки, който разбере, че дете се нуждае от помощ, трябва да информира за това Отдела за закрила на детето.

Добре е да знаеш, че има хора, които работят изцяло по проблемите на детето. Когато имаш нужда от помощ, подкрепа или само съвет, винаги можеш да се обърнеш към тях.

Твоите права са гарантирани от Закона за закрила на детето, който защитава твоята личност и издига твоите интереси над всичко.