ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

13.12.2023г.

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Държавна агенция за закрила на детето се ангажира да осигурява достъпност до институционалния си уебсайт https://sacp.government.bg/ в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до следния уебсайт на адрес: https://sacp.government.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

I. Статус на съответствие - Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу

 II. Недостъпно съдържание - Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Субтитри за видео излъчвания на живо

Не е осигурено

Разширено аудио представяне (добавяне в аудиото на обяснения на това, което се вижда) например по време на интервю лицето показва графика, слушателят няма как да види графиката, така че е необходимо да се добави алтернативно описание на това, което се „вижда“ но не се „чува“

Не е осигурено

Текстово представяне на аудио предаване на живо

Неприложимо

Няма живо аудио излъчване

Да не се използва двустранно подравняване на текста

Не е осигурено

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

 

Повторна автентикация - при изтичане на активната сесия, ако потребителят се автентикира повторно, въведените преди това данни не се губят

Неприложимо

Няма потребителски сесии в сайта

 

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

В случаите, в които едно изписване може да бъде прочетено по два различни начина, което би изменило смисъла на информацията е осигурен механизъм за еднозначно идентифициране на значението.

Неприложимо

Няма такова съдържание в сайта

 

Предположения за корекция при допусната грешка

 

Не е осигурено

Изрично потвърждаване на въведените данни след допълнителен преглед, за всяко действие което води до правно или финансово обвързване на потребителите

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

 

Осигурена е допълнителна информация с инструкции за начина на използване на специфични функционалности на сайта, които не са вградени в браузъра/устройството на потребителя

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Методи за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

  • По електронен път на официалния електронен адрес на Агенцията: sacp@sacp.government.bg
  • На хартиен носител, адресирано до Държавна агенция за закрила на детето и изпратено по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2
  • Писмено на място в центъра за административно обслужване на гражданите всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.
  • На телефон +359 2 933 90 10 от понеделник до петък от 09:00  до 17.30 ч.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ

 

В срок от 1 месец след постъпване на сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница, Държавна агенция за закрила на детето предприема мерки отстраняване на нарушението на достъпността, ако установи подобно несъответствие.

 

В случай, че Държавна агенция за закрила на детето:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ). Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 27.11.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 20.12.2023 г.