Стратегически цели на Агенцията за периода 2019-2021 г.

Стратегически цели на Агенцията за периода 2019-2021 г.

16.12.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето е утвърдил стратегическите цели на Агенцията за период от три години (2019-2021 г.)

Документът съдържа осем стратегически цели, свързани с развитие на човешките ресурси на Агенцията, управленска визия за по-добро обслужване на гражданите, подобряване на партньорските взаимоотношения, спазване правата на децата, превенция на злоупотребите и насилието над деца, подобряване на междуинституционалната координация и информационна свързаност при прилагане на политиките за детето, гарантиране правата на всички деца и подкрепа на детското участие.

За изпълнение на целите са определени съответните конкретни мерки, които представляват ясно разписани действия. Документът съдържа и прогнозни резултати, реализирането на които ще доведе до подобряване на ефективността на работата на Държавната агенция за закрила на детето.

⇒ Стратегически цели на ДАЗД за периода 2019-2021 г.