РЕЗЮМЕ ОТ 45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НСЗД)

РЕЗЮМЕ ОТ 45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НСЗД)

19.04.2021г.

15 април 2021 г. 11:00 часа, онлайн чрез платформата Zoom

На 15 април 2021 г. се проведе 45-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. То беше проведено онлайн, поради продължаващата епидемична обстановка в страната.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

т. 1. Откриване на заседанието от председателя на НСЗД;

т. 2. Отбелязване на 20 години Държавната агенция за закрила на детето и благодарност към членовете на НСЗД за партньорството и постиженията в работата по програми и проекти за децата у нас.

т. 3. Представяне на „Бяла книга за детето“ – документ за постиженията през последните 10 години и настоящите предизвикателства пред политиките за детето.

т. 4. Представяне на приетата Стратегия на Европейския съюз за правата на детето 2021 – 2024 г. и на препоръката до Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето.

т. 5. Други.

На заседанието присъстваха следните членове на НСЗД или техни представители:

 1. д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и НСЗД;
 2. г-жа Адриана Стоименова, зам.-министър на труда и социалната политика;
 3. за г-н Петър Николов, зам.-министър на образованието и науката – г-жа Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката;
 4. г-н Евгени Стоянов, зам.-министър на правосъдието;
 5. за г-н Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи – г-н Петър Петров, ГД „Национална полиция“, и г-н Владислав Пунчев, главен експерт, Министерство на вътрешните работи;
 6. г-н Румен Димитров, зам.-министър на културата;
 7. г-н Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта;
 8. г-жа Весела Караиванова, подуправител на Национален осигурителен институт;
 9. г-жа Диана Янчева, подуправител на Националния статистически институт;
 10. г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
 11. г-н Калин Каменов, Национално сдружение на общините в Р България;
 12. г-жа Петя Петрова, секретар на Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 13. г-жа Добряна Петкова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
 14. за г-жа Калина Вълова, председател на УС на Националната асоциация на ресурсните учители – г-жа Мариана Банчева;
 15. доц. д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи;
 16. за проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на Институт по социални дейности и практики – г-жа Дарина Янкова;
 17. доц. д-р Морис Гринберг, Фондация „Асист“;
 18. за д-р Иванка Шалапатова, изп. директор на Фондация „За нашите деца“ – г-жа Ваня Кънева;
 19. за г-жа Мариана Писарска, програмен директор на  Национална мрежа за децата – г-жа Денница Маринчева;
 20. г-жа Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“;
 21. г-жа Галина Пурчева-Бисет, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 22. г-жа Борислава Черкезова, Фондация „Карин дом“;
 23. г-жа Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;
 24. г-жа Стела Гачевска, Фондация „Конкордия“;
 25. д-р Донка Петрова, Фондация „Асоциация Анимус“;

Представители на институции и организации, присъствали на онлайн заседанието на Националния съвет за закрила на детето:

г-жа Дани Колева – програмен директор „Закрила на детето“, Уницеф България;

По т.1 от дневния ред:

Заседанието се откри от председателя на ДАЗД и на НСЗД д-р Елеонора Лилова, която отбеляза, че проект на дневния ред предварително е изпратен и се счита за приет, тъй като по него не са постъпили никакви предложения. В началото на срещата д-р Лилова представи новия член на НСЗД – г-жа Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика. Впоследствие членовете на Съвета изслушаха приветствие, изпратено от заместник министър-председателя г-жа Мариана Николова и видео обръщение  от министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева.

По т.2 от дневния ред:

Д-р Лилова отбеляза, че тази година се навършват 20 години от съществуването на Държавната агенция за закрила на детето. Тя използва възможността, за да благодари за получените по повод 20-годишнината поздравителни адреси и плакети. Председателят изрази своята признателност и сподели, че партньорството с членовете на Съвета е съществено за пълноценното изпълняване на ангажиментите на ДАЗД. По повод представените на предишни заседания значими за децата на България проекти и програми, д-р Лилова обяви, че членовете на НСЗД ще бъдат наградени с Отличителен знак за успешните добри практики в подкрепа на децата. Председателят изрази своята специална признателност за съвместната работа като връчи благодарствен плакет на:

 • г-жа Деница Сачева, в качеството ѝ на заместник-министър на образованието и науката в периода 2017-2019 г. и член на НСЗД в този период;
 • г-жа Зорница Русинова, в качеството ѝ на заместник-министър на труда и социалната политика в периода 2017-2020 г. и член на НСЗД в периода 2018-2020 г.;
 • д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването;
 • г-н Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието;
 • г-н Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи;
 • г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи;
 • г-н Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта;
 • г-н Румен Димитров, заместник-министър на културата;
 • г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт;
 • г-жа Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт;
 • г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
 • г-н Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Враца;
 • доц. д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи;
 • г-жа Мариана Писарска, програмен директор на Национална мрежа за детето;
 • г-жа Калина Вълова, Национална асоциация на ресурсните учители;
 • г-жа Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“;
 • г-жа Галина Пурчева-Бисет, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 • доц. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“;
 • д-р Иванка Шалапатова, Фондация „За нашите деца“;
 • г-жа Борислава Черкезова, Фондация „Карин дом“;
 • г-жа Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;
 • г-жа Стела Гачевска, Фондация „Конкордия“;
 • Фондация „Промяната“;
 • г-жа Донка Петрова, Фондация „Асоциация Анимус“;

Награда за личен принос получи и д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

По т. 3 от дневния ред:

По време на заседанието председателят на Съвета представи създадената по инициатива на ДАЗД „Бяла книга за детето“. След процес на анализиране, систематизиране и обобщаване на 72 документа, предоставени от членове на НСЗД, както и от редица синдикални, професионални и граждански организации, книгата е създадена, за да помогне за общото разбиране за бъдещите политики за детето, поради своето неутрално, фактическо и безпристрастно съдържание. Извършено е и Национално представително проучване за мнението на обществото и всички заинтересовани страни за политиките за децата в Република България. Д-р Лилова подчерта, че „Бяла книга за детето“ е ценен документ не само с богатото си съдържание и обобщената информация от всички заинтересовани страни, но и с проведеното проучване, тъй като за разработването са взети предвид оценките и нагласите на родители и граждани към политиките за детето.

По т.4 от дневния ред:

В края на заседанието председателят на ДАЗД и на НСЗД запозна членовете на Съвета с приетата на 24 март 2021 г. Стратегия на Европейския съюз за правата на детето, както и с препоръката на Съвета на Европа за създаване на Европейска гаранция за детето. Д-р Лилова сподели шестте тематични области и предложени действия на Стратегията на Европейския съюз (ЕС). За постигане на целите, заложени в нея, Европейската комисия ще гарантира, че перспективата за правата на децата е включена във всички съответни политики, законодателство и финансирани програми. Изпълнението на Стратегията ще се наблюдава на равнище ЕС и на национално равнище, като за тази цел Европейската комисия ще създаде Мрежа на ЕС за правата на децата до края на 2021 г. Комисията призовава държавите-членки на ЕС да разработят, когато все още не са налични, стабилни и основани на факти национални стратегии за правата на детето, както и да ратифицират всички незадължителни протоколи на Конвенцията за правата на детето и незадължителните протоколи към Конвенцията за правата на хората с увреждания. Д-р Лилова запозна членовете на НСЗД и с Европейската гаранция за детето, която препоръчва на държавите-членки да осигурят безплатен и ефективен достъп за деца в нужда до образование и грижи в ранна детска възраст, образователни и училищни дейности, поне едно здравословно хранене всеки учебен ден и достъп до здравеопазване. Република България е една от 7 държави-членки на ЕС, които ще получат финансиране от Европейската комисия за пилотното прилагане на Гаранцията за детето.

По т.5 от дневния ред:

Д-р Лилова даде думата за изказвания, мнения и предложения. Г-н Калин Каменов и г-жа Диана Янчева взеха думата за кратки изказвания на благодарности и поздравления към ДАЗД и членовете на НСЗД. С това дневния ред беше изчерпан и д-р Лилова закри четиридесет и петото заседание на Националния съвет за закрила на детето.

Решения:

 1. Всеки член на НСЗД да се запознае със съдържанието на „Бяла книга за детето“, Стратегията на ЕС за правата на детето и препоръката на Съвета на Европа за Европейската гаранция за детето, и да изпрати към ДАЗД свои конкретни предложения за действие. Секретариата на НСЗД да обобщи получената информация и тя да бъде обсъдена на следващото заседание на Съвета.