РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

РЕШЕНИЯ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

08.01.2019г.

На 19.12.2018 година от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе Четиридесетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето. Заседанието се проведе при наличие на кворум, като от 29 членове на Съвета, присъстваха 21.

Обръщение към участниците в заседанието отправи заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова. В своето изказване г-жа Николова благодари на Държавната агенция за закрила на детето и междуведомствената работна група за цялостната работа по изготвянето на проекта на документа и подчерта своята ангажираност и подкрепа за приемането на Националната стратегия за детето от Министерския съвет през януари следващата година.

На заседанието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа З. Русинова, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Д. Сачева, зам.-министърът на здравеопазването д-р Б. Пенков, зам.-министърът на културата г-н Р. Димитров, ръководители на ведомства, представители на неправителствени организации, УНИЦЕФ и Върховния комисариат за бежанците на ООН, политици, общественици, интелектуалци и почетния председател на Съвета на децата към ДАЗД – Йоана Захариева.

Дневният ред на заседанието включваше обсъждане на най-важния стратегически документ за децата, който е определящ за политиките за деца за следващото десетилетие – Националната стратегия за детето 2019-2030 г. Д-р Лилова подробно запозна членовете на съвета и гостите на заседанието с изготвения проект на стратегическия документ.

В хода на обсъждането на стратегическия документ беше изтъкнато високото качество и иновативността в подхода за създаването му, активното включване в процеса на гражданското общество, както и мащабността и обхвата на консултативния процес, проведен през настоящата година от Държавната агенция.

При обсъждането на документа беше подчертана необходимостта от поставянето на ясен ангажимент от страна на държавата за обвързване на изпълнението на Националната стратегия за детето с финансиране от различни източници, оценка на ефективността на влаганите средства за изпълнението на политиките за децата и подобряването на цялостната координация и взаимодействие между отговорните ведомства. В своите изказвания членовете на Националния съвет от държавните институции и неправителствените организации отправиха предложения за включването на конкретни мерки към най-уязвимите групи деца (деца с увреждания, непридружени, деца-мигранти, деца-жертви на трафик), както и дефинирането на участието на бизнеса чрез различни инициативи и добри практики в реализирането на стратегическите цели на документа.

На заседанието единодушно бе взето решение, с което Националният съвет за закрила на детето подкрепя проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. като възлага на междуведомствената работна група към НСЗД да продължи работата с изработване на пътната карта на документа, като част от процеса по създаването на новия стратегически документ.