РЕШЕНИЯ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

РЕШЕНИЯ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

28.10.2017г.

Програма на заседанието:

 1. Откриване на заседанието. Представяне на напредъка по изпълнението на НПЗД 2017 г. и НППНЗД 2017-2020 – ДАЗД. Решение за НПЗД 2018.
 2.  Представяне на информация от органите за закрила, относно събитията, свързани с деца по време на Българското председателство на ЕС – предоставяне на информация от всички ведомства.
 3. Преглед на решенията на НСЗД (35-го и 36-то заседание на Съвета), проследяване на изпълнението им до момента и вземане на решение за неизпълнените до момента ангажименти.
 4. Информация от Министерството на младежта и спорта за напредъка на младежките политики.
 5. Представяне на новоразкрита социална услуга към Националната комисия за борба с трафика на хора в гр. София – Кризисен център за деца, жертви на трафик на хора.
 6. Представяне на работата на Националната телефонна линия за деца 116 111– Асоциация „Анимус“.
 7. Представяне на 4-годишната програма на УНИЦЕФ за работа в Р България.
 8. Информация относно работата на Съвета на децата на Третото му редовно заседание за 2017 г.
 9. Представяне на добри практики:
 • Предизвикателства при въвеждане на приобщаващото образование в българската образователна система – предложение и представяне от НАРУ.
 • Национална мрежа за децата – информация за основни резултати от работна група „Семейство“, фокусирана върху изграждане на обща визия за Национална стратегия за детето и семейството. 
 1. Обобщение на взетите решения по време на заседанието и мерки за изпълнението им.

Заседанието бе ръководено от г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Като почетен гост на заседанието на Съвета присъства Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, г-н Славчо Атанасов.

Г-жа Кънева обяви кворум и подложи на гласуване Дневния ред на заседанието. Предвид липсата на бележки по Дневния ред, членовете на Съвета продължиха с представяне и обсъждане на т.1.

Беше обсъден представеният напредък по изпълнението на Националната програма за закрила на детето 2017 г., който включва периода 01 януари – 30 септември 2017 г.

Г-жа Кънева предложи в края на м. ноември да бъде допълнен Отчет по изпълнение на НПЗД 2017 г. и той да е основа за подготовка на проект на Програмата за 2018 г. Предложението беше прието от всички членове на Съвета.

Беше обсъдена възможността в периода 04-08 декември 2017 г. да се обобщят предложенията за нова Национална програма за закрила на детето 2018 г., която да се обсъди на следващото заседание на НСЗД през м. декември.

От страна на НАСО беше предложено да подпомогнат ДАЗД при работата й с Националното сдружение на общините в Р България при изготвянето на НПЗД 2018 г.

По т. 2 от Дневния ред от страна на г-жа Кънева беше предложено по електронна поща да бъдат изпратени на ДАЗД, събитията, които вече са утвърдени и същите да бъдат обобщени и изпратени до всички. Предложението беше прието.

По т. 3 от Дневния ред председателят на ДАЗД предложи на присъстващите да коментират Решенията на НСЗД от 35-то и 36-то заседания, с цел отчетност и обсъждане на тези въпроси, които не са изпълнени и причините за това. Г-жа Кънева обърна внимание на всички присъстващи, че единственото неизпълнено решение е свързано с  приемането на Координационен механизъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци, на които е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут.

На обсъждане бяха подложени възникналите проблеми, които възпрепятстват приемането на Координационния механизъм.

Заместник-министър Росица Димитрова изрази становище, че принципно МТСП приема КМ, но неговата реализация е свързана със законодателни промени. В тази връзка, г-жа Димитрова предложи Междуведомствената работна група към НСЗД да направи заседание, на което да се изяснят конкретните проблеми. Тя допълни, че към момента върви дискусия в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, свързана с чл. 7 от ЗИД на ЗМВР.

Г-жа Офелия Кънева предложи Координационният механизъм да се утвърди от Министерски съвет, като внасянето да се извърши от МТСП.

В рамките на заседанието (по т. 4 от Дневния ред), заместник-министър Ваня Колева представи напредъка на младежките политики, разработвани и изпълнявани от Министерството на младежта и спорта. Презентиран беше проект „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“. Беше представена общата цел на проекта, която е създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение и координиране изпълнението на политиката за младежта в страната.

По т. 5 от Дневния ред г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, представи новосъздадената услуга за деца, жертви на трафик. Капацитетът на услугата е 10 места. Беше посочено, че се разчита на ДАЗД и АСП, като компетентни органи, да упражняват необходимия контрол върху дейността на услугата, както и върху качеството й на предоставяне. Очаква се Комисията да бъде подпомогната от институциите за дейностите по реинтеграция на децата и др.

По т. 6 и 7 в рамките на заседанието беше направено представяне от Асоциация „Анимус“ на работата на НТЛД 116 111, а от УНИЦЕФ беше представена 4-годишната им програма за работа в Р България.

Г-жа Офелия Кънева направи предложение относно създаването на Регионален информационен хъб за защита на децата и насърчаване на техните права в Централна и Източна Европа и страните от ОНД, ДАЗД заедно с УНИЦЕФ България да изискат информация от МВнР за предприетите действия до момента. Натрупаният капацитет на Р България може да бъде полезен за други държави, които тепърва го създават.

По т. 8 от представителя на Съвета на децата, г-ца Адриана Райкова, беше представено Резюме на предложенията на Съвета на децата от Трето редовно заседание за 2017 г., проведено в периода 29 септември – 02 октомври 2017 г. в град Стара Загора.

Г-н Георги Богданов предложи да се създаде сътрудничество между детската група (съвет) към НМД, с наименование „Мегафон“, и Съвета на децата.

Представителят на НАРУ, г-н Калоян Дамянов, представи концепцията за приобщаващото образование и предизвикателствата, които се разкриват пред системата. Той разясни какви дейности са вменени на Екипите за подкрепа за личностно развитие, Центровете за специална образователна подкрепа, както и на Центровете за подкрепа на личностното развитие към общините. Основен акцент в представянето на г-н Калоян Дамянов беше, че училището е място за кръстосани политики, което на практика налага активно участие на всички институции и организации, от правителствения и неправителствения сектор в тяхното изпълнение. 

В тази връзка, заседаващите се обединиха около следната препоръка: в най-кратки срокове да бъдат разработени междусекторни връзки за задействане на реформата.

Представителят на НМД, г-н Георги Богданов представи Визията на Национална мрежа за децата за политика в страната и разработването на Национална стратегия за детето и семейството.

Г-н Богданов обърна внимание на присъстващите, че през 2018 г. Националната стратегия за закрила на детето приключва. Той предложи да се започне работа по разработването на нова Стратегия, която да е за детето и семейството, като обхване всички деца и цялостната семейна политика, в подкрепа на детето и неговото семейство. Предложи да има дългосрочен стратегически документ, който да бъде припознат от всички, включително и политическите партии. Да се изготви и План за действие, в който ясно да са разписани конкретни дейности (по органи/организации) със срок за изпълнение.

В хода на дискусията беше предложено да бъде направена Оценка на Националната стратегия за детето, като се потърси съдействие от УНИЦЕФ, ММС и Академичните среди в България.

Присъстващите се обединиха около следните предложения относно Национална стратегия за детето:

•    Две предложения за последващи действия от страна на отговорните институции/организации:

-    Вариант 1: Да се актуализира в момента действащия стратегически документ за период от 3 години, т.е. до 2021 г., като в този три годишен период да бъде направена Оценка на Националната стратегия за детето 2008-2018 и да се подготви новият стратегически документ;

-    Вариант 2: Да се направи Оценка на Националната стратегия за детето 2008-2018, както и да се стартира работа по подготовката на нова Стратегия, като новият документ да бъде приключен до края на 2018 г. или началото на 2019 г.

По време на заседанието, членовете на Националния съвет за закрила на детето взеха следните решения:

 • Да бъде допълнен Отчетът по изпълнението на НПЗД 2017 г. и той да е основа за подготовка на проект на Националната програма за закрила на детето за 2018 г.;
 • По електронна поща да бъдат изпратени на ДАЗД събитията, които вече са утвърдени по време на Българското председателство на ЕС, свързани с деца и същите да бъдат обобщени от ДАЗД и изпратени до всички членове на Съвета;
 • Координационният механизъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци, на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут, да се утвърди с решение на Министерския съвет, като внасянето да се извърши от МТСП. Пакетът документи за внасяне да бъде изготвен от ДАЗД до 10 ноември 2017 г.;
 • Национална мрежа за децата да домакинства годишна среща между Съвета на децата към председателя на ДАЗД, НСЗД и детската група (съвет) към НМД - „Мегафон“.