Решения от Тридесет и шестото редовно заседание на НСЗД

Решения от Тридесет и шестото редовно заседание на НСЗД

11.07.2017г.
  1. Членовете на Националния съвет за закрила взеха решение с оглед осъществяването на мониторинга по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила., да се създаде постоянна експертна работна група, която да бъде натоварена с тази задача.
  2. Членовете на Националния съвет за закрила одобриха анализа за предварителна оценка на въздействието от присъединяването на Република България към Третия факултативен протокол относно комуникационната процедура (жалбите) към Конвенцията на ООН за правата на детето и подкрепиха стартирането на серия от обществени консултации с различни заинтересувани групи, институции и неправителствени организации.