ТЕМИ ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

ТЕМИ ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСЗД

16.01.2018г.

Заседанието на Националния съвет за закрила на детето се проведе при следния Дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и обръщение към членовете на Съвета от квотата на Неправителствените организации за периода 2016-2018
  2. Информация относно работата на Съвета на децата за четвъртото му редовно заседание за 2017 г.
  3. Представяне на основни мерки и дейности в проекта на Националната програма за закрила на детето 2018 г. Предложение за решение за приемане. 
  4. Представяне на Национален доклад от съвместния проект „Инструмент за оценка на детското участие“, изпълняван от ДАЗД и Съвета на Европа през 2017г.
  5. Предложение за решение за сформиране на междуведомствена работна група за Националната стратегия за детето
  6. Представяне на информация за дейността на Държавна агенция за българите в чужбина по отношение на българските деца в чужбина.
  7. Представяне на новите членове на Националния съвет за закрила на детето

Заседанието бе ръководено от г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Като почетни гости на заседанието на Съвета присъстваха Началника на Кабинета на г-н Валери Симеонов – г-жа Марияна Николова и представител на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание – г-жа Торошанова.

Председателят на Националния съвет за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева, откри заседанието, обяви кворум и подложи на гласуване Дневния ред на заседанието. Предвид липсата на бележки по Програмата, г-жа Кънева даде думата за приветствие на г-жа Марияна Николова - началник на Кабинета на г-н Валери Симеонов и на представителя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание.

Г-жа Николова благодари за дадената й възможност да присъства на заседанието на ключовия консултативен орган в държавата за формиране на политиките за деца. Тя подчерта, че дни сред старта на българското председателство на Европейския съвет, провеждането на заседанието в Гранитна зала на МС придобива символичен характер, а именно да се демонстрира ангажираност към бъдещето на Европа, чрез ангажираност към българските деца и семейства. Изрази увереност, че всички институции и организации ще работят в максимална степен за успешното българско представяне и най-вече за положителни решения в подкрепа на политиките за деца.       

Г-жа Николова посочи, че Националният съвет за закрила на детето е изключително добър пример за сътрудничество и дори синхрон между държавните институции и неправителствените организации, както и че заседанията са най-високият форум в държавата, в рамките на който се обсъждат въпросите за децата и семейството. Тя подчерта, че трябва да се съхранят характеристиките на този Съвет, а именно: динамичност, откритост и ангажираност, като призова присъстващите при извършване на всекидневната си високоотговорна дейност в рамките на министерствата и организациите, които представляват, да прилагат един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно – висшия интерес на детето.

Г-жа Торошанова представи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44 Народно събрание, в който беше подчертано изключително доброто сътрудничество между ДАЗД и Комисията.

След приветствията г-жа Офелия Кънева продължи заседанието, като информира присъстващите, че Националният съвет за закрила на детето вече има нови членове, тъй като на осем неправителствени организации с нестопанска цел е изтекъл двугодишният мандат. Г-жа Кънева благодари на бившите членове на НСЗД за ползотворното сътрудничество и подкрепата по време на мандата им и пожела на всички тях успех в работата и всичките им начинания.

От страна на представителите на  Фондация „Анимус“, Сдружение „Дете и пространство“, Фондация „Лумос“, сдружение  „SOS Детски селища“ и Националната асоциация на ресурсните учители беше изказана благодарност за съвместната работа през последните две години и беше пожелан успех на новите членове на НСЗД.

Следвайки Дневния ред, г-жа Кънева даде думата на Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, да представи работата на Съвета за четвъртото му редовно заседание за 2017 г., както и приетата програма за дейности на Съвета през 2018 г. Програмата включва: провеждане на седмица на дигиталната грамотност; създаване на YouTube канал и уебсайт на Съвета; учредяване на Награда на Съвета на децата за най-приятелски към децата бизнес; Учредяване на награди за български медии, които отразяват вълненията, мненията и постиженията на децата; подкрепена е инициативата за създаване на световен сертификат за стоки, произведени без детски труд, като това да бъде отбелязано на етикетите им; провеждане на седмица на здравословното хранене; провеждане на седмица на толерантността; седмица на правата на децата; провеждане на събитие „Градът на игрите“.

От своя страна председателят на ДАЗД, Офелия Кънева подчерта важността на детското участие, като даде за пример, че след последната Национална среща на НСОРБ е взето решение в заседанията на НСОРБ да участват общински детски организации, което е прецедент не само за България, но и за света.

По т. 3 от Дневния ред беше представена Националната програма за закрила на детето 2018 г. от г-жа Милена Дянкова. Тя посочи, че Националната програма е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето, като във всички секторни политики – образование, здравеопазване, правораздаване, социална политика, култура и спорт са заложени дейности, които служат за направления за работата на професионалистите през годината.

Националната програма за закрила на детето за 2018 г. е разработена в унисон със Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата 2016-2021 г. и се явява на практика едногодишен план за реализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. чрез дейности, насочени към постигане на заложените дългосрочни цели.

След представянето на Програмата същата беше подкрепена от членовете на НСЗД, вследствие на което ще бъде стартирана съгласувателна процедура, съвместно с МТСП.

По т. 4 от дневния ред, думата беше дадена на г-жа Радостина Ангелова, която представи Национален доклад от съвместния проект „Инструмент за оценка на детското участие“, изпълняван от ДАЗД и Съвета на Европа през 2017 г. Основните изводи на доклада са, че България има добра нормативна база, която дава възможност за подкрепа на инициативи за детско участие. Добрите практики, които са реализирани чрез Съвета на децата, трябва да бъдат разширени и широко подкрепени.

По т. 5 от Дневния ред, от страна на г-жа Кънева беше направено предложение към членовете на НСЗД да бъде сформирана Междуведомствена работна група, която да се ръководи в съпредседателство между ДАЗД и МТСП, чийто мандат да бъде изготвяне предложение за актуализация до 2021 г. на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Председателят на ДАЗД припомни, че през миналата година НСЗД одобри Доклад за възможностите за присъединяване към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, представен от г-н Антоний Гълъбов, както и че в рамките на изводите от анализа за присъединяването на България към Протокола, бе и предложението за актуализиране и удължаване на периода на действие на Националната стратегия за детето до 2021 г.

Г-жа Иванка Шалапатова (Фондация „За нашите деца“) предложи да се дефинират задачите на тази група, а именно – актуализиране на съществуващата Стратегия със срок до 2021 г. или изготвяне на концепция за Стратегия за детето и семейството със срок 2021-2031 г.

Г-н Карло Луканов - Фондация „Бащи за отговорно родителство“, посочи, че дейността по удължаване на Стратегията трябва да бъде предшествана от анализ на изпълнението на сега действащата.

Г-жа Кънева обясни, че анализ е предвиден и е вменен на ДАЗД.

След направеното предложение за решение, думата взе г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която посочи, че позицията на МТСП е, че трябва да бъде изготвена нова Стратегия.

Предложението за сформиране на Междуведомствена работна група беше подложено на гласуване, в резултат на което не беше постигнато съгласие.

Думата беше взета от г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, която подчерта, че изразената позиция на МТСП по отношение на Стратегията е нова и това е довело до гласуване с позиция „Въздържал се“. Г-жа Сачева препоръча да бъде изпратена информация на членовете на НСЗД за новите НПО, както и Дневния ред.

По т. 6 от Дневния ред беше предоставена информация за дейността на Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) по отношение на българските деца в чужбина. Председателят на ДАБЧ – г-н Петър Харалампиев, представи проектите, по които работи Агенцията и подчерта важността на това да се дава възможност на децата от български произход, които живеят в чужбина да изучават своя роден език. Той подчерта, че ДАБЧ насърчава изучаването на български език и литература от деца от смесени бракове.

Г-н Харалампиев сподели свое предложение 1 март да бъде обявен за ден на всички българи зад граница. Той подчерта, че инициативата ще се проведе за първи път през 2018 г.

Запазването на българските традиции и обичаи от българите живеещи в чужбина, трябва да бъде основен приоритет на държавата, каза г-н Харалампиев и отбеляза огромното значение на доброто партньорство между Държавната агенция за българите в чужбина и Държавна агенция за закрила на детето.