Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

The Chairman of the SACP carried out a scheduled inspection in the Social Assistance Directorate - Documents for the actions and measures to be taken

The Chairman of the SACP carried out a scheduled inspection in the Social Assistance Directorate - Documents for the actions and measures to be taken

11.02.2021г.

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа за действията и мерките, които се

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/pressaob6tenie_kneja.pdf" download="all" viewer="google"]