Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Новата Национална стратегия ще създава възможности за пълноценно развитие на всяко дете

Новата Национална стратегия ще създава възможности за пълноценно развитие на всяко дете

09.09.2018г.

Тематичните области и структурата на новата Национална стратегия за детето обсъди междуведомствената експертна група към Националния съвет за закрила на детето, която е ангажирана със създаването на документа. Членовете й дискутираха постъпилите предложения от държавни институции, областни администрации и неправителствени организации относно приоритетите и времевия обхват на подготвяната стратегия.

Постигнато беше съгласие, че бъдещият стратегически документ трябва да е ориентиран към създаването на възможности за пълноценно развитие на всяко дете в България в здравословна и подкрепяща среда, която гарантира неговото достойнство, идентичност и права. Целите и приоритетите трябва да насърчават координацията и хоризонталната свързаност между институциите при реализиране на политиките за закрила на детето, като се основават на следните принципи: недискриминация, най-добър интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.

Представен беше анализ на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата при изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. Резултатите от прилагането на политиките по отделни тематични приоритети ще бъдат взети предвид при създаването на новите цели. Ще бъдат съобразени и ангажиментите на България по редица международни документи. Най-важните от тях са: Конвенцията на ООН за правата на детето и препоръките към страната ни от Комитета по правата на детето на ООН за пълноценното й приложение, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, Харта на основните права в Европейския съюз, Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2020 г.) с нейните приоритетни цели: „Равни възможности за всички деца“, „Детско участие“, „Живот без насилие за децата“, „Правосъдие, щадящо децата“, „Права на децата в дигитална среда“. 

Подчертано беше, че в контекста на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., България трябва да планира свои национални цели за постигане на глобалните, както и индикатори за проследяване на напредъка и въздействието им. Четири са областите, които засягат децата: право на живот и просперитет, право на образование, право на защита срещу насилие, право на безопасна и чиста среда на съществуване, право на равни възможности за успешна реализация.

Междуведомствената работна група взе решение да бъдат създадени две подгрупи, които да разработят структурното съдържание на тематичните области. В работата си експертите ще следват няколко основни принципи:

  • Поставяне на правата и най-добрия интерес на детето във фокуса на всички политики, програми, услуги, мерки и дейности, свързани с тях;
  • Подкрепа и овластяване на родителите и прилагане на семейно-ориентиран подход;
  • Осигуряване на условия за равни възможности и недискриминация;
  • Насърчаване и ефективно прилагане на правото на участие на децата;
  • Комплексност и цялостност на мерките.  

Хоризонталните (междусекторни) приоритети ще бъдат насочени към повишаване на ефективността и ефикасността на политиките, програмите и съвместните действия. Чрез този подход се цели подобряване капацитета на професионалистите, работещи с деца,   въвеждане на единни стандарти за гражданско участие в процеса на вземане на решения, осигуряване на публичност и прозрачност на информацията, гарантиране на стабилност и последователна оценка на въздействието на инвестициите в секторните политики, както и реална децентрализация при вземането на решения.