44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

30.10.2020г.

На 27 октомври 2020 г. се проведе 44-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. За втори път то се състоя онлайн, поради продължаващата епидемична обстановка в страната.

Заседанието беше открито от председателя на Държавна агенция за закрила на детето и председател на НСЗД д-р Елеонора Лилова. В началото г-жа Петя Петрова се представи в новото си качество на секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

По време на срещата от институциите и организациите бяха представени значими за децата на България проекти и програми. Г-жа Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт, представи нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права. Тя отбеляза, че през юни 2021 г. се очаква публикуване на специализиран тематичен анализ относно положението на децата в България.

Г-н Янко Ковачев, държавен експерт от Държавната агенция за закрила на детето, представи проекта „Развити и ефективни политики за спазване правата на децата“, свързан с развитието и утвърждаването на българския модел за детско участие.

Г-жа Пламена Димитрова, мениджър "Програми и комуникация“ във фондация „Промяната“, представи мисията на организацията да отключи силата на предприемачеството и иновациите, за да създаде по-добър свят за децата. Фондацията не работи директно с деца, а помагат на организациите, които работят с тях чрез програми за подкрепа.

Г-жа Мариана Банчева, ръководител “Образователни и приобщаващи политики” от Национална асоциация на ресурсните учители, представи основната цел на организацията да обединява професионалисти, работещи за пълноценната интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Г-жа Гергана Ефремова, мениджър „Институционални партньорства“ във Фондация „Заедно в час“, представи дейностите на организацията относно подкрепа на училищни екипи за създаване на професионални учебни общности и развиване на умения  на  учениците.

Г-жа Борислава Черкезова, директор „Обучения, застъпничество и партньори“ във
Фондация „Карин дом“, представи работата на организацията относно приобщаване на децата със специални потребности и удовлетворяване на нуждите им чрез семейно-ориентирания подход при управление и развитие на услуги в подкрепа на ранното детско развитие.

Г-жа Елена Петкова от СНЦ „Еквилибриум“ представи дейността на организацията в подкрепа на деца, млади хора и техните родители да укрепват личните си ресурси и да гледат с ентусиазъм към бъдещето. Тя отбеляза, че „Еквилибриум“ дава възможност  за развитие на въображението и творческия потенциал на всяко дете, както и на всеки член на екипа.

Доц. д-р Морис Гринберг, председател на Управителния съвет на Фондация „Асист“, представи организацията като единствената в България, която се занимава с помагащи технологии за допълваща и алтернативна комуникация на деца със специални потребности.

Г-жа Деница Маринчева от Национална мрежа за децата представи проекта „Мрежа за правна помощ“, който цели промяна на законодателството и институционалните и системни практики, както и предоставяне на правна помощ на конкретни случаи на деца.  Г-жа Донка Петрова от Фондация „Асоциация Анимус“ представи работата на организацията в областта на психологическата и социална подкрепа за деца и възрастни.

Впоследствие председателят на Съвета представи кратка информация за проведената на 09.10.2020 г. тематична дискусионна среща с членовете на НСЗД по отношение на темите, които бяха поставени на предишното заседание. 

Д-р Лилова отново запозна членовете на Съвета с инициативата на ДАЗД, свързана с предстоящата 20-годишнина на Агенцията, за създаване на Бяла книга за детето. Целта е да бъде извършен преглед на постигнатото за децата през последните десет години, като се проследи развитието на законодателството за детето през същия период; да се проучи мнението на обществото и всички заинтересовани страни, както и да се очертаят актуалните предизвикателства пред политиките за децата у нас с прилагането на семейно-ориентирания подход.

Председателят на ДАЗД и НСЗД заяви, че в тази връзка се предвижда да бъде извършено социологично проучване за нагласите на обществото към развитието на държавната политика по дейности за закрилата на децата у нас. Резултатите от него могат ще бъдат обобщени и анализирани, както и да бъдат проведени и консултации с обществото.

В края на срещата председателят на ДАЗД и на НСЗД запозна членовете на Съвета с проект на декларация от Комитета на министрите на Съвета на Европа за необходимостта от засилване на усилията за зачитане и защита на личния живот на децата в цифровата среда. С този документ Комитетът призовава държавите-членки да  осигурят модерна рамка за защита на данните, като се обърне внимание на значителното въздействие на обработката на лични данни върху децата и върху упражняването на техните права.