Подаване на сигнал за корупция

Подаване на сигнал за корупция

20.05.2021г.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Уважаеми граждани,

В случай, че разполагате с данни за корупционно поведение или конфликт на интереси по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) за служители на ДАЗД, можете да подадете сигнал:

  • чрез пощенската кутия, поставена на видно място в ДАЗД
  • на официалния е-майл на ДАЗД – sacp@sacp.government.bg
  • в деловодството на ДАЗД на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2 (приемна)
  • на телефон 02/933-90-10

Подаване на сигнал

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно имена и личен номер на чужденец, както и адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

При подаден сигнал:

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс

1. не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала;

2. не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. се опазват поверените на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

ВАЖНО!

1.Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. За такива се считат: ◦получени по пощата, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала.

  • получени по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;
  • сигнал от подател, с когото не може да се установи обратна връзка на посочените телефон или адреси за кореспонденция;

2. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

3. Сигнали, които не са от компетентността на ДАЗД при МС, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган, тези в които се съдържат данни за престъпление, на компетентните органи.

4. В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.“

► Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ

► Списък на лицата, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Регистър за подадените от служителите на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 

Регистър за подадените от служителите на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) декларации по чл. 49, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията (ЗПК)