Държавната агенция за закрила на детето обявява свободни места за членове на Съвета на децата

Държавната агенция за закрила на детето обявява свободни места за членове на Съвета на децата

02.03.2023г.

Държавната агенция за закрила на детето обявява свободни места за членове на Съвета на децата в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Русе, Търговище и Хасково, както и две квоти за деца от уязвими групи.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и е свързано с правото на децата да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и развитие.
Мнението на членовете на Съвета на децата се взема задължително при разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата; популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси от интерес за децата.
Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално. Тя цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. При избор на членове на Съвета на децата се спазват принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури и да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В Съвета на децата участват представители (титуляр и заместник) на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
За членове на Съвета могат да кандидатстват деца, които притежават качества като: креативност, организаторски умения, толерантност, отговорност, ангажираност към общи каузи, активност, умения да мотивират и обединяват децата от съответната област.
Комисия на национално ниво, определена със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите, съгласно критериите, описани в Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.
Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата, с подкрепата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето участват, организират и провеждат редица кампании, дейности и инициативи, посветени на правата на децата и осигуряването на щастливо детство за всички деца. Чрез Съвета на децата ДАЗД осигурява възможност предложенията и становищата, изготвени от децата да бъдат представени на институциите и организациите на национално равнище.
През изминалите 19 години от съществуването си Съветът на децата е доказал своя безспорен принос за подобряване на политиките за децата и е създал много бъдещи лидери. Държавната агенция за закрила на детето ще продължи не само да подкрепя, но и да гарантира участието на всички деца, като създава условия за изразяване на мнението им по въпроси, които касаят тяхното развитие, настояще и бъдеще.