Работни групи

Междуведомствена работна група за създаване на междуинституционален механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

Междуведомствена работна група за създаване на междуинституционален механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на…
Работна група за децата-чужденци, търсещи или получили закрила територията на Р България

Работна група за децата-чужденци, търсещи или получили закрила територията на Р България

Членовете на работната група изготвиха проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца…
Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

Работна група за изработване на новата Национална стратегия за детето

Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към…
Работна група „Координация на дейностите и политиките”

Работна група „Координация на дейностите и политиките”

Основната задача на междуведомствената работна група е да следи за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Представителите на институциите…
Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”

Работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”

Членовете на работната група следят за изпълнението на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), както и Плана за…