Състав на Национален съвет за закрила на детето

Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

       Членове:

Елка Налбантова, заместник-министър на труда и социалната политика                     

доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването                 

Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката                 

Георги Николов, заместник-министър на правосъдието                         

Кирил Ценкин, заместник-министър на вътрешните работи                  

Ирена Димитрова, заместник-министър на външните работи                

Георги Клисурски, заместник-министър на финансите              

Виктор Стоянов, заместник-министър на културата                   

Иво Кацаров, заместник-министър на младежта и спорта                      

Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт       

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт       

д-р Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца                       
Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет                         

Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи                      

Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Родители"                   

Бистра Бончева, Фондация "Карин дом"                

Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум"                          

Гергана Ефремова, Фондация "Заедно в час"                    

Христина Попова, Фондация "Промяната"                       

Надежда Стойчева, Фондация "Асоциация Анимус"                   

Мариана Тасева, Фондация "За нашите деца"                  

Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители                       

проф. д-р Морис Гринберг, Фондация "АСИСТ - помагащи технологии"                

проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики

 Георги Еленков, Национална мрежа за детето              

Секретариат:

Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, ДАЗД