Съвет на децата

Съвет на децата

22.06.2021г.

Като държава – страна по Конвенцията на ООН за правата на детето, България е потвърдила своя ангажимент за подкрепа на детското участие и е предприела мерки за гарантиране на ефективно и активно участие на децата на местно и национално ниво за насърчаване прилагането на практически механизми за пълноценно участие на децата на всички равнища на вземане на решение.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата.

През 2003 г. е създаден Съвета на децата, като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. Чрез създаването на Съвета на децата ДАЗД направи възможно детското участие в системата за закрила на детето и постигна една много важна цел - възможност за пряк диалог с децата.

В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13г. до 16г. включително, избрани в съответсвие с Процедурата за избор. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално и чрез нея се цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Подборът на членове на всички нива се извършва при спазване на принципите на  публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност. Съветът на децата към председателя на ДАЗД се управлява от Председателски съвет, който включва – председател, заместник-председател, организационен секретар и летописец. Съветът на децата провежда заседания до четири пъти годишно.

След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови деца.

Чрез Съвета на децата, България е осигурила възможност предложенията и становищата, изготвени от децата да бъдат представени на институциите и организациите на национално равнище. Мнението на младите хора се взима задължително предвид при:

  • създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата;
  • обсъждането на предложения до държавните институции и местните власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата и по всички други въпроси от интерес за децата;
  • осъществяването на идеи и проекти, насочени към повишаване благосъстоянието на децата;
  • популяризиране на правата на децата.

Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, идеи, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Координати на служител на ДАЗД за въпроси, свързан със Съвета на децата:

Д-р Цветелина Кьосева, главен експерт в Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, тел.: 0878 31 57 81, 02/ 933 90 57, е-mail: Tsvetelina.Kyoseva@sacp.government.bg